ระบบบริหารงานบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดทำ "ระบบบริหารงานบริการวิชาการ " (Academic Services Management System) เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลโครงการ และให้บริการสารสนเทศ ต่อคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป โดยตัวระบบจะมีการดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง